0165-534761         info@betabenelux.nl

Privacy statement

Privacyreglement Beta Benelux B.V.

Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van Beta Benelux B.V. worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Beta Benelux B.V. houdt zich aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beta Benelux B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Firmanaam
 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • BTW identificatienummer
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wanneer u zich aanmeldt op de website www.betabenelux.nl van Beta Benelux B.V. of gebruik maakt van de leveringen en/of diensten van Beta Benelux B.V., worden de door u verstrekte persoonsgegevens door ons vastgelegd. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Beta Benelux B.V. te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en zal ons informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens. In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft, kan Beta Benelux B.V. aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de diensten van Beta Benelux B.V.. Dit gaat bijvoorbeeld om:

 • Apparaatgegevens zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst.
 • Gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst.
 • Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde diensten gebruikt.
 • Informatie van externe bronnen.

Wij kunnen informatie over u ontvangen van publiek en commercieel beschikbare bronnen, bijvoorbeeld van een social mediasite als u verbinding maakt met onze diensten via een social mediasite.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Onze websites en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

Beta Benelux B.V., Belder 9-b, 4704 RK Roosendaal   info@betabenelux.nl   zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

 

Doeleinden

Beta Benelux B.V. gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de gebruikersovereenkomst, de uitvoering van uw bestelling en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan.
 • Als u een betaalde dienst of product heeft afgenomen, om te factureren.
 • U in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van Beta Benelux B.V.
 • Het inloggen op afgeschermde gedeeltes van onze site mogelijk te maken.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Het verlenen van service en/of om u te informeren over andere producten en diensten van Beta Benelux B.V. indien u daar prijs op stelt.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Beta Benelux B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Beta Benelux B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Beta Benelux B.V. kunt u dit aangeven bij uw registratie voor de betreffende websites of schriftelijk melden bij:

Beta Benelux B.V., Belder 9-b, 4704 RK Roosendaal   info@betabenelux.nl   zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Beta Benelux B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende juridische gronden:

 • Toestemming
 • Overeenkomst
 • Wettelijke verplichting.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Beta Benelux B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beta Benelux B.V.) tussen zit.

 

Gebruikte systemen en software

Beta Benelux B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of- systemen voor de verwerking van klantgegevens:

 • SAP: dit systeem heeft als doel de verwerking van alle administratie rondom bestellingen, verwerkingen, voorraden, factureren van producten en diensten, producten.
 • CRM: met dit systeem worden bestellingen via de Dealer Login van onze website verstuurd en heeft tot doel de verwerking van orders, het tonen van onze voorraad, vastleggen van bestelhistorie en omzetgegevens,(openstaande) facturen, klantgegevens, persoonlijke contactgegevens en bedrijfslocatie.
 • Business Warehouse Analysis: met dit systeem worden cijfers en statistieken bijgehouden met betrekking tot inkoop en verkoop van artikelen.
 • Mailchimp: Met deze software worden (info) mailings aan klanten verstuurd.
 • Microsoft Office 2013 en Microsoft Office 2010. Met dit pakket worden administratieve taken uitgevoerd.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beta Benelux B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In de regel worden uw gegevens bewaard tot 7 jaar nadat u de laatste factuur van ons heeft ontvangen, wat volgt uit de fiscale bewaarplicht.

 

Gegevensverstrekking aan derden

Beta Benelux B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Uw gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat Beta Benelux B.V. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Beta Benelux B.V. zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beta Benelux B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR Bedrijfsinformatie). EDR Bedrijfsinformatie zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventueel onderzoek naar contactgegevens en relevante bemerkingen ten aanzien van het bestuur/de leiding van de onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR bedrijfsinformatie, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/. ‘’

Beveiliging gegevens

Beta Benelux B.V. maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.

Verder maakt onze website gebruik van een SSL-certificaat, zodat alle gegevens versleuteld worden verzonden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via

Beta Benelux B.V., Belder 9-b, 4704 RK Roosendaal       info@betabenelux.nl

 

Gebruik van cookies

De website van Beta Benelux B.V. maakt bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. De cookie-gegevens zijn voor ons niet herleidbaar naar een persoon.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Cookies verwijderen
Cookies verwijderen in Internet Explorer:
1. Ga naar het menu Extra > Internetopties > tab Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. (Lees eerst punt 2!)
2. Als u niet alles wilt verwijderen, zorg dan dat alleen Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.

Cookies verwijderen in Firefox:
1. Ga naar Extra > Opties > tab Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen.
2. Onder Details kan je Cookies aanvinken. U kunt ook aangeven hoe oud cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

Cookies verwijderen in Chrome:
1. Klik op de 3 liggende streepjes rechtsbovenin. Klik op Instellingen > klik op Geavanceerde instellingen. Klik onder Privacy op Browsegegevens wissen.
2. Vink in ieder geval Cookies en andere sitegegevens verwijderen aan. U kunt ook aangeven uit welke periode de te verwijderen cookies moeten zijn.

Deze informatie over cookies is een momentopname. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Mochten wij wezenlijke wijzigingen doorvoeren, dan worden die via een artikel op onze website bekendgemaakt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar

Beta Benelux B.V., Belder 9-b, 4704 RK Roosendaal   info@betabenelux.nl

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beta Benelux B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.  Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wijzigingen

Beta Benelux B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van februari 2023